JONCHN GROUP BARADA

1988-nji ýylda döredilen JONCHN topary, merkezi "Hytaýyň elektrik paýtagty" Wençhouou Liuşide ýerleşýär.Gözleg we gözleg, geçiriş we paýlaýyş enjamlaryny öndürmek we satmak, akylly ýangyndan goramak, elektrik üpjünçiligi we beýleki önümler bilen meşgullanýar.hünär kompaniýasynyň birinde taýýar önüm satuwyna we hyzmatyna bölek önümçiligini amala aşyrmak.

Kompaniýanyň meýdany 70,000 inedördül metrden gowrak we 800-den gowrak işgäri bolan senagat seýilgähi bar.Afrikada, Merkezi Aziýada, Dubaýda we Günorta-Gündogar Aziýada şahamçalary we gurnama zawodlary bar.Önümler dünýäniň 60-dan gowrak ýurduna we sebitlerine eksport edilýär.

30 ýyldan gowrak ösüşden soň, halkara amallary bolan ýöriteleşdirilen kompaniýa öwrüldi.

Kompaniýa "Staryldyz kärhanasy", "Milli ýokary tehnologiýaly kärhana", "Hytaýda belli söwda belligi", "Milli fakel estafetasy taslamasy" we "Ylmy we tehnologiki ösüş üçin üçünji baýrak" hökmünde sylaglandy.ISO9001 halkara hil ulgamy sertifikatyny, ISO14000 halkara daşky gurşaw dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny, milli AAA standart sertifikatyny, CEB CE sertifikatyny we ýangyn howpsuzlygy bölüminiň önüm şahadatnamasyny yzygiderli aldy.

sadasdsd

Biz goldaw bereris

Agzybirlik, pragmatizm we üznüksiz innowasiýa ýörelgesi, Tehnologiýa liderligine, ýokary hilli we ýokary öndürijilige eýeriň, Müşderiniň wezipesini ýerine ýetiriň, birinji abraý.Ilki bilen hil, müşderi ilkinji nobatda biziň iş pelsepämizdir.

1

Kompaniýanyň güýji

Kompaniýanyň Hytaýyň Wençhouou şäherindäki “Zhongchuan Science and Technology Park” -yň uly önümçilik bazasy bar we güýçli tehniki güýji bolan şäher tehnologiýa gözleg we ösüş merkezi bar.

Afrikada, Merkezi Aziýada, Dubaýda we Günorta-Gündogar Aziýada şahamçalar we gurnama zawodlary, hünärmen tehniki hyzmat topary, önümiň hilini yzarlamak, ulanyjylara satuwdan öň tehniki goldaw bermek we satuwdan soň ajaýyp hyzmat bermek.