Senagat habarlary

 • JONCHN topary we Pinggao elektrik arkaly Afrika arkaly eksport

  JONCHN topary we Pinggao elektrik arkaly Afrika arkaly eksport

  Golaýda Ningbo Beilun porty ýokary woltly elektrik geçiriji we paýlaýyş enjamlary bilen enjamlaşdyrylan birnäçe porty dolanyşyk ammaryna ýörite konteýnerler bilen ýüklenen we Afrika iberilen ulaglary garşy aldy.Bu ...
  Koprak oka
 • Üýşmek zarýadlary hakda näçe bilýärsiňiz?

  Üýşmek zarýadlary hakda näçe bilýärsiňiz?

  Täze energiýa ulaglarynyň aralaşmagynyň tizligi bilen zarýad beriş üýşmeleňleriniň sany täze energiýa ulaglaryndan has az.Täze energiýa ulaglarynyň eýeleriniň aladalaryny çözmek üçin "gowy derman" hökmünde köp täze energiýa ulaglarynyň eýeleri diňe "zarýad bermegi" bilýärler ...
  Koprak oka
 • Geliň, tomaşa ediň!Gümrük ýazgysy üçin “JONCHN” we “GATO” söwda bellikleri ulanyldy!

  Geliň, tomaşa ediň!Gümrük ýazgysy üçin “JONCHN” we “GATO” söwda bellikleri ulanyldy!

  Gümrük gorag resminamasy näme?Gümrük gorag resminamalarynda söwda belligi hukugy gümrük resminamalary, awtorlyk hukugy gümrük resminamalary we patent hukugy gümrük resminamalary bar.Intellektual eýeçilik hukugynyň eýesi gümrük gullugyna ýazmaça görnüşde habar berýär ...
  Koprak oka
 • Angliýada zarýad beriş postlarynyň ýerleşdirilmegi —— Wrazan: JONCHN Electric.

  Angliýada zarýad beriş postlarynyň ýerleşdirilmegi —— Wrazan: JONCHN Electric.

  Angliýanyň 2030-njy ýyla çenli adaty ýangyç ulaglarynyň (dizel teplowozlary) satylmagyny gadagan etmegine garaşylýar. Electricakyn geljekde elektrik ulaglarynyň satuwynyň çalt ösmegini üpjün etmek üçin Iňlis hökümeti gurluşyk üçin subsidiýalary 20 million funt artdyrmagy wada berdi ...
  Koprak oka
 • Akylly ewakuasiýa ulgamy bilen gyssagly yşyk arasynda nähili tapawutlar bar?

  Akylly ewakuasiýa ulgamy bilen gyssagly yşyk arasynda nähili tapawutlar bar?

  Akylly ewakuasiýa ulgamy häzirki wagtda giňden ulanylýan gyssagly ulgam.Akylly ewakuasiýa ulgamy, heläkçilik we tertipli gaçmak ýagdaýynda gyssagly yşykdan has peýdalydyr.Bu gün ikisiniň arasyndaky tapawutlary tanyşdyrmakçy.Deňeşdirilende ...
  Koprak oka
 • Guty görnüşli podstansiýanyň sanly üýtgeşme ýoly

  Guty görnüşli podstansiýanyň sanly üýtgeşme ýoly

  Sanly bulut guty görnüşli podstansiýa näme?Guty görnüşli podstansiýa, prefabrik podstansiýa ýa-da prefabrik podstansiýa diýlip hem atlandyrylýar, bu funksiýany organiki taýdan birleşdirýän ykjam ýokary woltly we pes woltly güýç paýlaýjy enjam ...
  Koprak oka
 • Elektrik toguny nädip simli?

  Elektrik toguny nädip simli?

  Elektrik toguny nädip simli?Null çyzyk çepmi ýa sagmy?Baş elektrikçi, öý elektrikleriniň howpsuzlygyny goramak üçin eýesine elektrik toguny döwmegi maslahat berer.Munuň sebäbi, tok öçüriji elektrik toguny kesmek üçin awtomatiki syýahat edip biler ...
  Koprak oka
 • Naprýatageeniýe stabilizatory Satyn almagy bilmeli sebäpler!

  Naprýatageeniýe stabilizatory Satyn almagy bilmeli sebäpler!

  Näme üçin stabilizatorlar gerek?Durnuksyz naprýa .eniýe enjamlaryň gutulgysyz zaýalanmagyna ýa-da näsaz işlemegine sebäp bolar, şol bir wagtyň özünde enjamlaryň garramagyny çaltlaşdyrar, hyzmat ediş möhletine täsir eder ýa-da esbaplary ýakar, has erbet tarapy, durnuksyz naprýa .eniýe ...
  Koprak oka