Habarlar

“Lorem ipsum dolor” amet, “consectetur adipisising elit”

Efiopiýanyň Transport ministri Dagmawit bilen duşuşyk

2022-nji ýylyň 25-nji iýulynda irden Wenzhou JONCHN Holding toparynyň baş müdiri Zheng ongong we onuň wekiliýeti Efiopiýanyň paýtagty Addis Abebada Efiopiýanyň transport ministri hanym Dagmawit bilen duşuşdy.Bilelikdäki gurluşykda Efiopiýa Hytaýyň möhüm hyzmatdaşy ...

Göçme gün çyrasy, durmuşy has amatly edýär

Resmi statistikalara görä, dünýäde takmynan 789 million adam elektriksiz ýaşaýar.Hasaplamalara görä, 2030-njy ýyla çenli 620 million adam elektrik togundan peýdalanyp bilmez, olaryň 85% -i Saharanyň günortasyndaky Afrikada.Bu adamlaryň köpüsi kerosine, şemlere, çyralara ýa-da beýleki foslara bil baglaýarlar ...

JONCHN topary we Pinggao elektrik arkaly Afrika arkaly eksport

Golaýda Ningbo Beilun porty ýokary woltly elektrik geçiriji we paýlaýyş enjamlary bilen enjamlaşdyrylan birnäçe porty dolanyşyk ammaryna ýörite konteýnerler bilen ýüklenen we Afrika iberilen ulaglary garşy aldy.Bu “Power Grid Substation” -yň gurluşyk taslamasy ...

Üstünlik

30 ýyldan gowrak ösüşden soň, halkara amallary bolan ýöriteleşdirilen kompaniýa öwrüldi.

Jonçn hakda

1988-nji ýylda esaslandyrylan JONCHN topary, merkezi Hytaýyň elektrik paýtagty Wençhouou Liuşide ýerleşýär.Gözleg we gözleg, geçiriş we paýlaýyş enjamlaryny öndürmek we satmak, akylly ýangyndan goramak, elektrik üpjünçiligi we beýleki önümler bilen meşgullanýar.hünär kompaniýasynyň birinde taýýar önüm satuwyna we hyzmatyna bölek önümçiligini amala aşyrmak.