Göçme gün çyrasy, durmuşy has amatly edýär

Resmi statistikalara görä, dünýäde takmynan 789 million adam elektriksiz ýaşaýar.Hasaplamalara görä, 2030-njy ýyla çenli 620 million adam elektrik togundan peýdalanyp bilmez, olaryň 85% -i Saharanyň günortasyndaky Afrikada.Bu adamlaryň köpüsi yşyklandyrmak üçin kerosine, şemlere, çyralara ýa-da beýleki ýangyç çeşmelerine bil baglaýarlar.Bu adaty yşyklandyryş usullary gymmat, saglyga zyýanly, ýokary töwekgelçilikli we daşky gurşawy hapalaýan.Şol sebäpden, Bütindünýä banky tarapyndan başlanan “ingagtylyk global” başlangyjy, elektrik toguna girip bilmeýän 789 million adam üçin ygtybarly gün energiýasy bilen üpjün etmegi maksat edinýär.

JONCHN “ingagtylyk global” taslamasynyň agzasy.Özbaşdak öndürilen we öndürilen göçme gün çyrasy iň ýaşyl, ekologiýa taýdan arassa, iň amatly we iň amatly aýratynlyklara eýedir.Bu önüm, ykjam zarýad bermek we saklamak üçin gün panellerini ulanyp, “Lighting Global Solar Home System Kit” hil standartlaryna laýyk gelýär.Ol wilka we oýnaýar we birnäçe ýagtylyk nokady bar.Önümler VeraSol Önüm şahadatnamasyny aldylar (ozal yşyklandyrylan global hil kepilligi we Bütindünýä banky LG şahadatnamasy. Öý yşyklandyrylyşy, açyk yşyklandyryş we ş.m. ulanylyp bilner. Mundan başga-da, içerki ykjam zarýad banky hökmünde hem ulanylyp bilner- Jübi telefonlaryna, sanly kameralara we beýleki önümlere zarýad bermek üçin litiý batareýasynda we USB portunda.

Önümiň spesifikasiýasy:

Positionerleşiş ýagdaýy 1W 2W 3W
Lightagtylyk 80LM 160LM 240LM
Iň ýokary ýagtylyk wagty 22H 12H 8H
Zarýad beriş wagty Göni we güýçli gün şöhlesiniň aşagynda takmynan 13-14 sagat

 

Ady Spesifikasiýa
Gün paneli 1 bölek 9V 15W gün paneli
Içerki batareýa Içerki batareýa: Her çyra üçin 3.7V 5.2Ah litiý batareýa
LED çyra 3 bölek 3.7V 3W LED lampalar
Fakel 1 sany 56LM fakel
Adapter sim 5 köp funksiýaly telefon adapterinde 5
Accesories 1 bölek uzakdan dolandyryş

Çykyş interfeýsi USB.Çykyş naprýa .eniýesi 5.1V±0.15V.Çykyş tok1A.

1
2
3
4
5

Iş wagty: Iýul-29-2022