YB 33KV ykjam guty görnüşli podstansiýa

Transformator podstansiýasynyň utgaşdyrylan görnüşi, naprýatageeniýe wyklýuçatel enjamyny we transformatory LV paýlaýyş enjamlary bilen birleşdirýän doly önümiň bir görnüşidir.Adatça raýat arhitekturasyna, ýaşaýyş etraplaryna, orta we kiçi zawodlara, güýçli dolulygyna we ykjam gurluşyna, ýokary ygtybarlylygyna, iş ýüküniň pesligine, gysga gurnama döwri, göçme häsiýetine eýe bolan özgeriş we paýlaýyş enjamlary hökmünde ulanylýan magdan we nebit ýataklaryna ulanylýar. we ş.m. Mundan başga-da, reňkini we daşky görnüşini daş-töwerege uýgunlaşmak we daşky gurşawa dostlukly üýtgetmek üçin üýtgedip bolýar, hakykatdanam häzirki şäher we oba gurluşyk in engineeringenerçilik transformator podstansiýasynyň üstünligi.şeýle hem şäher toruny gurmak we özgertmek üçin täze görnüşli doly enjam.

Dowamyny oka >>


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Model we many

未 标题 -1

Daşky gurşaw şertlerini ulanyň

1. Belentlik: ≤ 3000m;
2. Daşky gurşawyň temperaturasy: + 40 ℃ -25 ℃:
3. Otnositel çyglylyk: Gündelik ortaça ≤ 95%, aýlyk ortaça ≤ 90%;
4. Adaty bolmadyk yrgyldy ýa-da täsir;
5. Gurmak üçin daşky gurşaw: Içerde, ýangyn ýa-da partlama howpy, poslaýjy gaz ýa-da tozan ýok, ýiti täsir ýok.
Bellik: Önümiňiz ýokardaky şertlerden has köp ulanylsa, biziň bilen gepleşik geçirmegiňizi haýyş edýäris.

Gurluş aýratynlyklary

1. Bu transformator, kommutator bölüminden, pes wyklýuçatel bölüminden we röle gorag bölüminden we transformator bölüminden durýar.HV, LV wyklýuçatel bölümi we röle gorag bölümi alýumin garyndy plastinkasyndan, birleşdirilen plastinanyň polatdan ýasalyp bilner.Alýuminiý garyndy plastinkasy, poslama durnuklylygyny güýçlendirmek üçin bejerilen anodlaşdyrylan okislenme bolup durýar Polat plastinka we polatdan ýasalan bölekler hemmesi fosfat bilen bejerilýär we birleşdirilen plastinka açyk görnüşi, ýylylyk izolýasiýasy we ýangynyň yza galmagy bilen tapawutlanýar.Transformator bölümi, diňe bir piwo termiki ýaýramagyny kepillendirmek bilen çäklenmän, adamy we enjamlary betbagtçylykdan ätiýaçlandyryp bilýän, goragly tor bilen goragly, ýöne goragly däl.
2. HV wyklýuçatel bölümi: HV wyklýuçatel bölümi KYN61-33 kommutator ýa-da 33KV ýük wyklýuçateli bilen gurlup bilner, 33KV giriş simini gurnamak üçin howa kabel görnüşleri.
3. LV wyklýuçatel bölümi
a.pes woltly tarapda 15Kv bolanda, LV wyklýuçatel bölümini XGN2- 415.KZNI-15 kommutator, HXGNII 10F.HXGN26- (10F) halka esasy bölümi bilen gurup bolýar.
b.LV wyklýuçatel bölüminde 0,4 kw bolanda (kosmos tygşytlamagyny göz öňünde tutup LV wyklýuçatel taýýarlanylmaýar) DW 1sT seriýasy, ME seriýasy we F çarçuwaly görnüşli tok öçüriji, şeýle hem DZ20 seriýasy, CM seriýasy, H seriýasy we S seriýaly galypdan ýasalan howa zynjyry.
4. Elektrik toguny goramak bölümi: tok öçürmek gorag bölümi AC paneli bilen gurnalan.DC paneli, signal paneli gorag paneli, hereket dolandyryş paneli (RTU), daşaýjy tolkun maşyn paneli ýa-da optiki süýümi bes etmek toplumy.
Bellik: Bu transformator podstansiýasy umumy röle goragyny kabul edip biler.isleg boýunça mikrokompýuter awtobusly integrirlenen awtomatiki dolandyryş ulgamy hem bar.
5 33KV transformatoryň meýilnamasynyň ýerleşişine we dik tekiz tekizligine serediň.

Uçar, beýiklik tertibi

33

Tehniki maglumatlar

33.1

Adaty bir gezeklik sim diagrammasy

33.2

33KV tarap bir setirli diagramma

33.3
33.4

  • Öňki:
  • Indiki: