Hytaýda iň ýokary bahaly ýokary woltly enjamlar gaty we çydamly15-33KVA sink oksidi tussag ediji

Metal sink oksidi tussag ediji 1990-njy ýyllarda dünýäde ýokary tehnologiýaly önümdir.Ajaýyp çyzykly wolt -amper aýratynlyklary bolan sink oksidi rezistorlaryny ulanýar, şonuň üçin dik eňňitlerde, ýyldyrym tolkunlarynda we işleýiş tolkunlarynda tussag edijiniň gorag aýratynlyklary adaty kremniy karbid tussaglary bilen deňeşdirilende ep-esli gowulaşýar.Hususan-da, sink oksidiniň rezistorlary dik eňňitlere jogap beriş aýratynlyklaryna eýedir, dik eňňit naprýa .eniýesine gijikdirilmez, pes işleýän galyndy naprýa .eniýesi we elektrik toguny ýaýratmaz.Şonuň üçin, kremniý karbid tutujylaryň mahsus kemçiliklerini ýeňip geçýär, dik eňňitleriň gijä galmagy sebäpli dörän eňňitlerde ýokary zarýad naprýa .eniýesi we uly işleýiş tolkunynyň ýaýramagy sebäpli ýüze çykýan ýokary iş tolkunynyň naprýa .eniýesi, gorag çäginiň dik bolmagy üçin eňňitler we işleýiş tolkunlary ep-esli gowulaşýar.we izolýasiýa utgaşdyrylyşy taýdan dik eňňitleriň, ýyldyrym tolkunlarynyň we işleýiş tolkunlarynyň gorag çäkleri, elektrik enjamlary üçin iň gowy goragy üpjün etmek we goragyň ygtybarlylygyny ýokarlandyrmak üçin edil şonuň ýaly ýakyn edilip bilner.Sink oksidi tussag edijiler ýyldyrym çakdanaşa naprýa .eniýäni, aşa woltly we güýç ýygylygy wagtlaýyn aşa ýokary wolty siňdirmek ukybyna hem eýe.Birleşdirilen kurtka metal sink oksidi tussag ediji 1990-njy ýyllarda dünýäde ýokary tehnologiýaly önümdir.Gowy möhürleme ýerine ýetirijiligi, partlama garşy ajaýyp öndürijiligi, hapalanmagy arassalamazlygy we dumanly howada çygly çyranyň döremegini azaldyp bilýän integral silikon kauçuk galyplary kabul edýär.Farfor ýeňli magdanlaryň täzelenen önümidir.

Dowamyny oka >>


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

1. ningyldyrym tutujy elementi islendik wagt elektrik bilen ýygnanyp ýa-da söküp bolýar, esasanam şukiniň ýok ýerlerine surtabte.
2.Göçüriji bilen, ýyldyrym tutýan element awtomatiki çöküp biler we eger çyzyk bar bolsa, çyzygyň adaty däl hereketini üpjün edip, işden çykyp biler.
3. Öz wagtynda tehniki hyzmat etmek ýa-da çalyşmak üçin Io tapýan ýalňyşlyk üçin element üçin açyk bellikler bar.
4. ningyldyrym tussag ediji birleşdirilen jaýy kabul edýär we düşýän gurluş gowy gidrofob öndürijiligi we hapalanmaga garşylygy bilen birleşdirilen sütüni alýar.

Model manysy

1

Tehniki maglumatlar

Görnüşi

Bahalandyrylan naprýa .eniýe (kV)

MCOV

(kV)

Galyndy wolt (KV)

2000 kwadrat tolkun impulsly tok çydamly

4/10 high ýokary tok impulsy (W)

Häzirki impulslar

Häzirki Impulsy üýtgetmek

8 / 20m s ningyldyrym tok impulsy

YH10W-3

3

2.55

9.5

7.7

9

400

100

YH10W-6

6

5.1

19.5

15.4

18

400

100

YH10W-9

9

7.65

28.5

23.1

27

400

100

YH10W-10

10 8.4

36

30

23

400

100

YH10W-11

11

9.4

38

30.8

30

400

100

YH10W-12

12

10.2

40

33

36

400

100

YH10W-15

15

12.7

47.5

38.5

45

400

100
YH10W-18 18

15.3

57.0

46.2

54

400

100
YH10W-21 21

17.0

66.5

53.9

63

400

100
YH10W-24 24

19.2

76.0

61.6

72

400

100
YH10W-27 27

21.9

85.5

69.3

81

400

100
YH10W-30

30

24.4

95.0

76.5

90

400

100
YH10W-33

33

26.8

104.5

84.7

99

400

100
YH10W-36

36

29

114.0

92.4

108

400

100
YH10W-42 42 34.1

132.3

100.1

126

400

100
YH10W-48 48

39

152.0

126.0

150

400

100
YH10W-54

54

43

171.0

139.0

162

400

100
YH10W-60 60

48

208.0

160.0

180

400

100
YH10W-66 66

52.8

230.0

172.0

198

400

100

VI häsiýetli egrilik

1

Tehniki standart

Önüm öndürmek üçin standartlar GB1 1032- 2000 (eqv IEC60099-4: 1991) "AC boşluk metal oksidi hirurg tussag ediji", JB / T8952- -2005 "Kompozit penjek AC ulgamy üçin boşluk ýok metal oksidi hirurg tussag ediji"

2
3

  • Öňki:
  • Indiki: