Zawod iň köp satylýan Hytaý PS6000 Uzyn ätiýaçlyk wagty bilen ýeke fazaly liniýa interaktiw UPS

Kompaniýanyň UPS elektrik üpjünçiligi, çip dolandyryşyny ulanyp, elektrik ulgamy üçin ýörite işlenip düzülendir, şäheriň elektrik energiýasyny we batareýany üznüksiz, arassalanan AC güýjüne öwürýän öwrüji enjam bolup, kompýuterler üçin üznüksiz AC elektrik üpjünçiligini üpjün etmek üçin ulanylýar. we elektrik durnuksyzlygy we elektrik togy kesilen ýagdaýynda beýleki elektrik enjamlary.Şeýle hem, elektrik üpjünçiliginiň naprýa dropeniýesiniň peselmegi, ýokary naprýa .eniýe, iň ýokary naprýa .eniýe we ýaýlym ýygylygynyň päsgelçiligi ýaly elektrik torunyň dürli ýoýulmalarynyň öňüni alyp biler.

Dowamyny oka >>


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

 1. 1.Ajaýyp öndürijilik, ýokary ygtybarlylyk we netijelilik, kiçi göwrüm, özüne çekiji görnüş;
  2. Elektrik üpjünçiligini durnuklaşdyrmak funksiýasy bilen, printeri amatly ulanmak üçin arka paneldäki girişden aýlanyp, stabilizator bilen birikmegiň zerurlygy ýok.
  3. Giň giriş naprýa; eniýesi, 160V-270V aralygyndaky elektrik üpjünçiligi üçin adaty giriş;
  4. Elektrik üpjünçiligi üçin jaý generatoryna birikmek üçin elýeterli;
  5. Printer, kompýuter we faks enjamyna we ş.m. birikdirmek üçin elýeterli güýçli ýük uýgunlaşmasy.
  6. Elektrik üpjünçiligini täzeden başlatmak funksiýasy, tersine üýtgedilende arassa sinus tolkunynyň çykarylyşy;
  7. highokary takyklyk bilen üç basgançakly durnuklaşdyryş funksiýasy;
  8. 500,000 ygtybarly müşderiniň arasynda giňden ulanylýar.

Täze müşderi ýa-da öňki müşderi bolsun, uzak möhletli we Zawodyň bahasy Hytaý PS6000-iň uzak ätiýaçlyk wagty bilen ýeke fazaly interaktiw UPS, “Uly hiliň önümlerini öndürmek” üçin ygtybarly gatnaşyklara ynanýarys, elbetde kärhanamyzyň hemişelik maksady."Wagt bilen birlikde elmydama tizlikde durarys" nyşanyny bilmek üçin elmydama tagalla edýäris.

Zawodyň bahasy Hytaý UPS, Uzyn ätiýaçlyk UPS, Harytlarymyz Europeewropa, ABŞ, Russiýa, Angliýa, Fransiýa, Awstraliýa, Eastakyn Gündogar, Günorta Amerika, Afrika we Günorta-Gündogar Aziýa we ş.m. köp satylýar. Harytlarymyz müşderilerimiz tarapyndan ýokary derejede tanalýar bütin dünýäde.Müşderileriň göwnünden turmak üçin kompaniýamyz dolandyryş ulgamymyzyň netijeliligini yzygiderli ýokarlandyrmagy maksat edinýär.Müşderilerimiz bilen öňegidişlik gazanarys we bilelikde ýeňiş gazanarys diýip tüýs ýürekden umyt edýäris.Iş üçin bize goşulmak üçin hoş geldiňiz!

Önümde ýa-da hyzmatda we Hytaýda ýokary hilli hyzmat üçin ýokary hilli yzygiderli gözlegimiz sebäpli ýokary sarp edijiniň göwnünden turmagy we giň kabul edilmegi bilen buýsanýarys PS6000 Uzyn ätiýaçlyk wagty bilen ýeke fazaly çyzykly interaktiw UPS, ýokary hilli ýaşamak, gowulaşdyrmak Karz baly biziň hemişelik gözlegimizdir, duranyňyzdan soň uzak möhletli ýoldaş bolarys diýip berk pikir edýäris.

Hytaý UPS üçin ýokary hilli, Uzyn ätiýaçlyk UPS, Has köp bazar isleglerini we uzak möhletli ösüşi üpjün etmek üçin 2014-nji ýylda ulanylmaga berlip bilinjek 150 000 inedördül metrlik täze zawod gurulýar. Soň bolsa ederis. öndürmek üçin uly kuwwatyna eýe.Elbetde, müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin hyzmat ulgamyny kämilleşdirmegi dowam etdireris, hemmelere saglyk, bagt we gözellik getireris.

Biziň kompaniýamyz birinji derejeli önümleriň ähli ulanyjylaryna we satuwdan soňky iň kanagatlanarly hyzmaty wada berýär.Hytaýyň lomaý Hytaý PS6000 Uzyn ätiýaçlyk wagty bilen ýeke fazaly liniýa interaktiw UPS-e goşulmak üçin yzygiderli we täze müşderilerimizi mähirli garşylaýarys, dogruçyl we açyk.Ygtybarly we uzak möhletli romantik gatnaşyk gurmak üçin duralga garaşýarys.

Hytaý lomaý Hytaý UPS, Uzyn ätiýaçlyk UPS, 11 ýylyň dowamynda 20-den gowrak sergä gatnaşdyk, her bir müşderiniň iň ýokary öwgüsini aldyk.Biziň kompaniýamyz elmydama müşderä iň arzan bahadan iň gowy zatlary hödürlemegi maksat edinýär.Bu ýeňiş gazanmak üçin köp tagalla edýäris we size goşulmagyňyzy tüýs ýürekden garşylaýarys.Bize goşulyň, gözelligiňizi görkeziň.Elmydama ilkinji saýlawyňyz bolarys.Bize ynan, ýüregiňi ýitirmersiň.

 

图片 1
图片 2
MODEL

UPS-1000VA

  MÜMKINÇILIK

1KVA / 600W

  Giriş Naprýa .eniýe

220 / 230VAC

  Giriş naprýa .eniýesi Aralyk

140-300VAC

Çykyş naprýa .eniýesi

  Düzgünnama

± 10% (Bat. Re modeimi)
  Geçirmek Wagt

Adaty 4-8ms, 13ms iň ýokary

  Tolkun formasy

Simulirlenen sin Tolkun

  Batareýanyň görnüşi & No

12V / 9Ah x 1

  Zarýad bermek Wagt

4-6 sagat 90% -e çenli dikeldilýär kuwwaty

  Ölçegi (DxWxH)

279 x 101 x 142 mm

Arassa agram (kg)

5.8

Çyglylyk 0-90% RH @ 0-40 ° C kondensasiýa däl)
  Şowhun Dereje

Az 40dB

 

Mesele Mümkin sebäp Çözgütler
Yşyk-diodly indikator ýakylmady ÜP ýok. ÜPS-i açmak üçin tok açaryny ýene basyň.
Batareýanyň naprýa .eniýesi gaty pes. Batareýany azyndan 6 sagat zarýad beriň.
Batareýanyň näsazlygy. Batareýany çalyşyň.
ÜP hemişe batareýa re modeiminde. Set şnuru boş. Set şnuruny täzeden dakyň.
ÜPS yzygiderli ses berýär. Jikme-jiklikler üçin näsazlyk koduny barlaň. Jikme-jiklikler üçin näsazlyk koduny barlaň.
Uptiýaçlyk wagt gaty gysga. Batareýanyň naprýa .eniýesi gaty pes. Batareýany azyndan 6 sagat zarýad beriň.
Artykmaç ýük. Gereksiz ýükleri aýyryň.Enjamlary täzeden birikdirmezden ozal, ýüküň spesifikasiýalarda görkezilen UPS ukybyna laýyk gelýändigini barlaň.
Batareýanyň kemçiligi. Batareýany çalyşyň.

 • Öňki:
 • Indiki: